En semesterdröm inom räckhåll

En semesterdröm inom räckhåll. Projektet Bruk 2.0

PROJEKT Bruk 2.0 – Hållbar platsutveckling

Projektet Bruk 2.0 utgår från industrihistoriska kulturmiljöer och landskapet runtom, i syfte att gemensamt utveckla dessa kultur- och naturmiljöer till attraktiva besöksmål. Projektets målsättning är en platsutveckling som både bidrar till en ökad samhällsnytta och som skapar affärsmöjligheter för platserna att utvecklas hållbart – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Projektet vill bidra till att skapa platser där människor vill vistas på och vara i, och som genom sina unika kultur- och naturvärden erbjuder attraktiva upplevelser, aktiviteter och olika former av rekreation och där historien ständigt finns närvarande hos besökaren.

I Västmanland har man gjort platsurvalet Strömsholms kanal. Projektet ska bidra till att utveckla ett attraktivt och hållbart boende längs Strömsholms kanal genom att ta tillvara och tillgängliggöra slussvaktarbostädernas potential som unikt och vattennära. Projektet kommer erbjuda ett boendekoncept och en affärsmodell kring uthyrning. Utifrån konceptet ”vattennära hållbart boende” och en av länsstyrelsen framtagen underhållsplan påbörjas en succesiv och hållbar renovering av byggnaderna. Till boendet kopplas naturnära aktiviteter och upplevelser på cykel, med kanot eller båt utmed kanalen.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västmanland och Strömholms Kanalbolag. 

Läs mer om projektet Bruk 2.0