Framtidens digitala äldreomsorg - redan här?

Framtidens digitala äldreomsorg – redan här?

Tisdag 17 september kl 13-17

Hörsalen, Karlsgatan 2, Västerås

Fri entré men obligatorisk föranmälan senast 15.9 till Informationen på Karlsgatan 2 på
tfn 021-39 32 22 eller e-post karlsgatan2@regionvastmanland.se

Välkommen till en temadag om framtidens digitala äldreomsorg. Fem forskare från Mälardalens högskola kommer att prata om bland annat digitala mötesplatser, robotar och virtuell verklighet inom vården.

PROGRAM


kl 13-13.30 Digitalt stöd för social samvaro - Petra von Heideken Wågert, leg. sjukgymnast och docent i fysioterapi
Petra von Heideken Wågert är forskare inom äldreområdet och projektledare för ett projekt som ska utforma och testa en digital mötesplats utifrån äldre personers behov och önskemål. Ensamhet är ett stort och vanligt problem bland äldre, och att minska ensamhet är viktigt för den äldre personens fysiska och psykiska hälsa. Digitala sociala aktiviteter har potential att minska social isolering och upplevd ensamhet.

kl 13.40 - 14.10 Virtual Reality i vården av personer med demenssjukdom - Annelie Gusdal, leg. sjuksköterska och universitetslektor
Annelie Gusdal leder ett nystartat forskningsprojekt på Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende utanför Eskilstuna. Projektet kommer att utvärdera effekterna av tio personers användande av VR (Virtual Reality/ Virituell verklighet) under en åttaveckorsperiod med avseende på deras välbefinnande, beteende och läkemedelsförbrukning. Vårdpersonalens dokumentation hämtas också in tillsammans med intervjuer om deras erfarenheter av omvårdnaden om personerna under interventionstiden.

kl 14.20 Elektronisk hemtjänst; äldre och anhörigas erfarenheter - Charlotta Åkerlind, leg. sjuksköterska och universitetslektor
Charlotta Åkerlind har i sin avhandling undersökt hur elektronisk hemtjänst kan påverka det dagliga livet för äldre och deras anhöriga med fokus på trygghet och kommunikation. Presentationen ger exempel på välfärdsteknik som erbjuds som hemtjänstalternativ runt om i Sverige, följt av äldre och anhörigas upplevelser av att använda sig av elektronisk hemtjänst

kl 14.50 - 15.20 Paus

kl 15.20 - 15.50 Robotar i hälso- och sjukvård och vård och omsorg - Christine Gustafsson, leg. sjuksköterska och docent i vårdvetenskap
Christine Gustafsson har i tio år arbetat och forskat inom området hälso- och välfärdsteknik samt även utvecklat robotkatten JustoCat. Presentationen innehåller resonemang och exempel på varför vi ska ha robotar inom vården, reflektioner om kulturens betydelse för våra attityder och acceptans för hälso- och välfärdsteknik och robotar, samt några konkreta exempel på vad det idag finns för robotar att använda i vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

kl 16 - 16.30 Robotar eller människor i framtidens äldreomsorg – vad anser äldre personer? - Rose-Marie Johansson-Pajala, leg. sjuksköterska och universitetslektor
Rose-Marie Johansson-Pajala forskar och undervisar inom området äldre. Presentationen kommer att handla om attityder till användning av hälso-välfärdsteknik, såsom robotar, inom äldreomsorgen. En vanlig uppfattning är att äldre personer som är i behov av stöd vill ha hjälp av människor och inte teknik, men vad anser de äldre själva?