När då var nu forntidens folk och fäAnundshög


ANUNDSHÖG


I fornlämningsområdet vid Anundshög finns det 42 registrerade fornlämningar, varav större delen är från järnåldern. Där finns bland annat 12 gravhögar varav den största kallas Anundshög och är Sveriges största gravhög. Den är 9 meter hög och har en diameter på 64 meter.

På området finns även fem skeppssättningar, vilket är stenar placerade i form av ett skepp. De är olika till storleken och längderna är mellan 28-53 meter. År 1932 rekonstruerades skeppsättningarna, och man försökte med andra ord att återskapa dem då många av de resta stenarna hade vält sedan järnåldern.

14 resta stenar står i en lång rad, varav en är en runsten. Runstenen är ovanligt stor och är 3,2 meter hög. På runstenen kan man läsa:

Folkvid reste dessa stenar för sin son Heden, Anunds bror. Vred högg runorna.

De övriga stenarna i stenraden är betydligt mindre och tros följa en gammal vägsträckning, och att det är en del av det som kallas Eriksgatan. Eriksgatan är benämningen på den väg som en nyvald svensk kung färdades för att motta de olika landskapens hyllningar. I gamla landskapslagar från medeltiden finns Eriksgatan omnnämnd men kan ha funnits redan under järnåldern.

Det finns skriftliga källor som berättar att Anundshög varit en tingsplats under medeltiden, och det äldsta bevarade belägget är ett brev daterat till 1392. Under senare år har området undersökts för att hitta fler lämningar som berättar om tingsplatsen och även få fram en datering av den. Kanske var det en tingsplats redan under järnåldern.

Vägbeskrivning

Anundshög ligger strax utanför Västerås efter länsväg 692 mellan Västerås och Tortuna. Fornlämningsområdet är väl synligt efter vägen. Sväng av vägen vid skylt som visar mot Hökåsen och Anundshög.


Tillgänglighet

Det finns kafé, parkeringar och picknikbord samt offentliga toaletter nära kaféet. Det finns ett flertal informationsskyltar i fornlämningsområdet. Tillrättalagda stigar gör det lätt att ta sig mellan parkeringen och fornlämningsområdet.
LADDA NER INFOBLAD