BOKFÖRLAG


På Västmanlands läns museum ger vi på eget förlag ut böcker, trycksaker, småskrifter och rapporter. Vill du beställa något från förlaget eller bli återförsäljare för våra produkter är du välkommen att kontakta oss.

De flesta av våra böcker finns även att köpa på plats i museibutiken Karlsgatan Butik. Kontakta oss vid frågor eller för beställning av böcker. Alla priser på den här sidan är inklusive moms. Vi beställning tillkommer fraktkostnad.KONTAKT

021-39 32 22
lansmuseet@regionvastmanland.seSkinnskattebergs Boardfabrik 1950-1988

Skinnskattebergs Boardfabrik 1950-1988

Skinnskatteberg är namnet på en socken, en bergslag, ett järnbruk, en tätort och en kommun – en av Sveriges minsta. Vid sekelskiftet 1900 drogs järnvägen genom Skinnskatteberg, vilket gav orten nya förutsättningar. Järnbruket lades ner, ett sågverk uppfördes och ett nytt industrisamhälle växte fram. 1950 startade AB Statens skogsindustrier en wallboardfabrik, som snart blev Europas största tillverkare av hårdboard. Samhället blomstrade och industrin blev en viktig del i välfärdsbygget. På 1980-talet kom krisen, protesterna och nedläggningen.Boken handlar om samhället, om människorna, om den finska arbetskraftsinvandringen och om arbetet i industrin. I text och bild skildras tillverkningen av hårdboard. Berättelsen ger stort utrymme åt arbetarnas egna röster, som varvas med unika bilder. Boken uppmärksammar även ett material som inte ofta lyfts fram i när vi talar om design och formgivning. Alla bildtexter och varje kapitel har en sammanfattning på finska. Kaikista kuvateksteistä ja kirjan luvuista on tehty yhteenveto suomeksi. Författare Carl-Magnus Gagge.

ISBN 978-91-87828-67-6
Pris 230 kronor
50 rättighetskamper i Sverige

50 rättighetskamper i Sverige
1890 - 2017

Sverige är inte och har aldrig varit ett socialt eller kulturell homogent land. Olikheter har i många fall inneburit en lång kamp för rättigheter till ett fullvärdigt liv. En kamp som har en historia. En kamp som pågår än idag. Rätten att få rösta, rätten att få leva, bo, arbeta och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung är grundläggande för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Men dessa rättigheter har inte uppstått av sig själva. De kan inte tas för givna och de är aldrig ohotade. I 100 % kamp. 50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017 berättas om de många rättighetskampernas Sverige och om vad frånvaron av rättigheter kan innebära. Boken påminner oss om de många olika kamper som förts och om att rättigheter skapats genom människors mod och engagemang.

ISBN 978-91-87828-29-4
Slutsåld


Eric Hahr

Erik Hahr
- arkitekten som formade Västerås

Erik Hahr formade det nya Västerås under de dynamiska årtiondena i början av 1900-talet. Industrin expanderade och ett nytt samhälle växte fram. Han ritade det mesta både före, under och efter tiden som stadsarkitekt 1909-1935: enfamiljsvillor för borgerskap och industriledare, flerfamiljshus för arbetarna, stadshotell, skolor och industribyggnader. Hans hus var alltid i takt med tiden. Från det sena 1800-talets nationalromantik, via jugend och 1920-talsklassicism till 1930- och 1940-talens funktionalism. I en avslutande katalogdel redovisas alla Erik Hahrs byggnader i Västerås. Bokens rika innehåll med många illustrationer ger också utblickar över vad Erik Hahr skapade på andra platser i Västmanland och Sverige. En bok av Jan-Åke Alkeblad, Anders Lif och Ylva Öhlander.  

ISBN 978-91-87828-18-8
Pris 289 kronor

Älskad Florrie Hamilton

Älskad
Florrie Hamilton herrgårdsfröken på Högfors

Boken Älskad är inte den första boken om Florrie Hamilton och hennes familj. I Agnes von Krusenstiernas romansviter Fattigadel och Fröknarna von Pahlen har familjen använts som förebild och Olof Lagercrantz berättar om familjen i sina memoarer Min första krets. I den här boken skildras Florrie Hamiltons liv ur en annan vinkel. Författaren Yvonne Gröning berättar om sina egna besök hos Florrie, en åldrande herrgårdsfröken som levde på Högfors, med sina böcker och minnen. Hon skriver om familjen och livet på herrgården ur Florries perspektiv. 
I boken publiceras också en rad brev från Florrie till vännen Emilia Fogelklou. Brev ”som vittnar om kvinnorörelse, en ny tids idéer och om givande och djupa vänskapsförbindelser” som Lars Gustafsson skriver i bokens förord.

ISBN 978-91-87828-05-8
Pris 249 kronor
Berättelser från västmanländska trädgårdar

Berättelser från västmanländska trädgårdar 

Varje trädgård har sin historia. De har anlagts i olika tider, för olika ändamål och använts på olika sätt. En del är borta, övergivna och övervuxna. Andra är mer blomstrande nu än vad de någonsin varit. Några trädgårdar omskapas, andra återställs. Varje växt har sin historia. De har planterats i olika syften och använts på olika sätt. De som är borta kan vi aldrig lära känna. De som finns kvar kan vi försöka bevara. En del växter tas om hand på nya platser. Den här boken innehåller berättelser om trädgårdar och växter i Västmanlands län. Berättelser om det gröna arvet. Om det arv vi bara kan skönja spåren efter, om det vi minns och om det gröna kulturarv vi vårdar.

ISBN 978-91-86511-45-6
Pris 100 kronor

Bild sakans

Hembygd Västmanland 

I Hembygd Västmanland är det hembygdsföreningarnas medlemmar som skrivit sin egen förenings historia. Här varvas korta och långa texter om engagerade personers ideella arbete med gamla och nya fotografier från föreningarnas verksamheter. Hembygdsföreningarna i Västmanland presenteras i den ordning som de har startats vilket tydligt visar hur drivkrafterna bakom föreningarnas bildande har förändrats över tid. Det blir också uppenbart för läsaren att hembygdsrörelsen består av oändligt mycket mer än röda stugor och knätofsar.

ISBN 978-91-86511-24-1

Pris 289 kronor
krig&fred.jpg

BLACKBOOK VÄSTMANLAND
Bilden av Graffiti

Boken berättar om graffitin som konstform och kulturhistorisk företeelse. Tiden är från mitten av 1980-talet fram till och med mitten av 2000-talet. Boken är ett resultat av en omfattande dokumentation vid Västmanlands läns museum. Författare är Tobias Barenthin Lindblad och Malcolm Jacobson. Hur ser graffitikulturens sociala struktur ut?, Vilka är graffitins estetiska uttryck?, Vilken betydelse har platsen? och Hur har samhället reagerat? är några av bokens centrala frågeställningar. Västerås var som graffitiscen tidigare ett begrepp i Sverige. Idag gäller andra villkor. Livsbetingelserna står i centrum. Syftet är att fördjupa kunskapen och förståelsen för graffitin. Läsaren får en unik inblick i graffitimålarnas värld och tankesätt.

ISBN 978-91-85397-44-0

Pris 289 kronor

Krig och fred

I krig och fred
Berättelser om försvaret i Västmanland

En bok med människan i centrum, om försvarets organisation förr och nu och om försvars- och krigsmaterielindustrin i Västmanland. Berättelser från det tidiga 1700-talet fram till idag. Om krig och om de som återvände eller aldrig kom tillbaka. Om regementen och övningsplatser som har byggts upp, använts och lagts ner igen. Kvinnors insatser i en manlig värld. Om regementets nattvardskalk och regementsmusiken. Berättelser från beredskapstiden och industrins arbete med tillverkning och underhåll för landets försvar. Boken avslutas med två reportage om försvarets roll i Västmanland idag. Cirka 15 författare har bidragit och artiklarna är rikt illustrerade, där flera bilder aldrig tidigare har varit publicerade.

ISBN 978-91-87828-32-4 
Pris 249 kronor
Bild saknas

Samma berättelse

Berättelser om oss och andra, med inspiration från Västmanlands läns museums arkiv. I Länsmuseets arkiv finns gamla foton, kartor, dagböcker, brev… Ett rum fullt av minnen, och glömska. Ett omfattande material som berättar mycket om hur människor levde förr. Inom Länsmuseets projekt Kreativa Möten startade en skrivarcirkel i arkivet under ledning av skrivarpedagogen Annelie Salminen. Skribenter från bland annat föreningen Arospennor letade bland de gamla dokumenten och hittade inspiration till ett antal texter, som nu presenteras i form av boken Samma berättelse.

ISBN 978-91-85397-99-0
Pris 100 krBild saknas

Jenny *1910 †2006 
Katalog till utställningen

Kan man porträttera en okänd person via hennes saker? Tre konstnärer undersökte detta genom att dokumentera ett komplett dödsbo efter en för dem okänd kvinna. Med olika metoder utifrån ett konstnärligt perspektiv försökte de få en person att framträda. Konstnärerna är Terese Bolander, Kristina Stark och Nanna de Wilde. Utställningen blev resultatet, där konstnärerna presenterade sitt dokumentationsmaterial i ett digitalt arkiv och sina egna gestaltningar i separata konstverk. I katalogen till utställningen finns intervjuer, dokumentationsmaterial och texter om arbetsprocessen. Information om konstprojektet finns på www.dodsbo.com  Katalogen togs fram till utställningen Jenny *1910 †2006 som visades på museet 5.12 – 31.1 2006.

Pris 120 kronor 
Bild saknas

Krampen 

Läs om de sovjetiska soldaterna som levde i Sverige under andra världskriget. Västmanlands läns museum och journalisten Hans Lundgren har i många år sökt och samlat minnen och fakta om de så kallade rysslägren i Sverige. Krampen. Ryssläger i Sverige under andra världskriget blev resultatet. Läs mer! Det finns också en lärarhandledning baserad på boken. Den riktar sig till lärare i högstadiet och gymnasiet, som tillsammans med sina elever vill arbeta vidare med Sveriges historia vid tiden kring andra världskriget och samtidigt dra paralleller till dagens Sverige.

ISBN 978-91-85397-85-3
Pris för boken 230 kr. Lärarhandledningen 40 kr