När då var nu forntidens folk och fäKoldioxidteater

KOLDIOXIDTEATER


VAD?

Länsmuseet fick ansökan ”Klimatteater på Västmanlands Läns museum” beviljad. Vi sökte pengar från  en utlysning som heter Museerna och hållbarhetsmålen. Projektet startar i december 2018 och löper under hela 2019. Det är väldigt roligt att vår satsning på att utveckla museets roll som en plats för reflektion och handling kring vår nutid med utgångspunkt i länets historia också stöds av Formas forskarråd. Det ger oss en unik möjlighet att utveckla vår verksamhet på ett sätt och med ett djup som vi annars inte skulle kunna prioritera. Vi får i detta projekt möjlighet att utveckla metoder för samskapande med unga i länet, med personal från museet, forskare inom områdena interaktion och deltagande design och designers från RISE forskningsinstitut, och Syddanskt Universitet (SDU).
 


VARFÖR?

Om vi på djupet ska kunna utveckla nya sätt att arbeta med museets samlingar och förmedling av kulturarv och engagera unga länsbor i det arbetet behöver vi mer resurser än de vi får via ordinarie budget. Vi behöver strategiskt arbeta med att hitta nya finansieringsformer för olika specialinsatser vi behöver göra och söka finansiering på detta sätt är en väg. Projektet passar väl in med våra prioriteringar de närmaste åren. Det gör att vi kan arbeta mer fördjupat med (minst) två av målen för länsmuseet  i Kulturplanen 2019-2022:

Genomföra ett brett pedagogiskt utvecklingsarbete kring länets historia med fokus på barn och unga. 
Utforska och utveckla hur regionens kulturarv och Västmanlands läns museum kan vara en central aktör för den demokratiska dialogen i regionen.


HUR?
Vi kommer att bjuda in ungdomar för samarbete i detta projekt och det kommer att pågå workshoppar i museet under hela våren 2019, med start i februari.  Projektet fokuserar på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp, och vi kommer att arbeta med och utveckla spännande deltagande teatermetoder för museer. Dessa workshops kommer att var öppna för alla som är intresserade av att utveckla museipedagogik och insamlandet av berättelser och här finns tillfälle för fler än de som är direkt involverade i projektet att delta! Några föremål från museets befintliga samlingar kommer att vara centrala i projektet för att skapa reflektion om de sociala normerna i dåtid och i nutid. Workshoppar och utforskandet av objekt i de befintliga samlingarna kommer att forma grunden för en popup-utställning, som samskapas med ungdomarna. Den beräknas produceras under sommaren/ hösten 2019. Det är inte säkert att den kommer vara i det fysiska rummet i museet utan den kan också byggas upp på sociala medier. I projektet ingår även att en av ungdomarna anställs som arbetsledare för processen under sommaren samt att ungdomar kan få möjlighet till sommarjobb i projektet via kommunen.