När då var nu forntidens folk och fäKoldioxidteater

PROJEKTET KOLDIOXIDTEATER 


Nu kan du läsa mer om projektet Koldioxidteater på Västmanlands läns museum, ett projekt som kom på delad andraplats för Årets pedagogiska projekt i museisverige! Med den här boken vill vi inspirera dig till att utforska hur museer kan utveckla nya sätt att arbeta tillsammans med besökare för att ta sig an samtidens globala utmaningar. I texten har vi blandat beskrivningar av projektet, processen och metoderna med personliga berättelser från oss som deltog för att kunna dela så många olika perspektiv av projektet som möjligt med dig. Vi hoppas att du ska bli inspirerad att utveckla arbetssätt och metoder vidare!

Den fysiska boken kommer att vara tillgänglig senare i höst.


Ladda ner boken på svenska eller engelska här

 Koldioxidteater på museum

 Carbon Dioxide Theatre at the Museum​ Eller bläddra digitalt här


OM PROJEKTET 


Västmanlands läns museum driver ett projekt som heter ”Koldioxidteater på Västmanlands läns museum” mellan 2018-2020. Vi utvecklade under 2019 metoder för samskapande med unga i Västmanlands län, personal från museet, skådespelare, forskare inom områdena interaktion och deltagande design och designers från RISE forskningsinstitut och Syddanskt Universitet (SDU).

Vi undersökte hur museet tillsammans med andra kan utveckla museets roll som en plats för reflektion och handling kring vår nutid med utgångspunkt i länets historia. Projektet fokuserade på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp.


I dag finns mycket information om klimatförändringarna och nationella, nordiska, europeiska och globala mål tillsammans med rekommendationer för CO2-minskningar som ofta formuleras av forskare. För att komma vidare från information och medvetenhet till förändrade beteenden har vi utforskat och utvecklat spännande deltagande teatermetoder för museer. Vi har tagit fram en sorts objektsteater med museets objekt, LCA (life cycle analysis) filmning med mobilkamera utifrån våra samlingar, det interaktiva ”the pleasure game”, demokratisk dialogimprovisation i utställningsrummet och forumteater med klimatångest.


The Pleasure game. Ett spel utvecklat för att diskutera olika val i livet.
The pleasure game. Ett spel utvecklat för att diskutera olika val i livet.

De workshops som vi arbetat med har varit öppna för alla som varit intresserade ämnet men basen har varit de 20-25 ungdomar, plus forskare, skådespelare och museipersonal som återkommit i alla workshops. Några föremål från museets befintliga samlingar har också varit centrala i projektet för att skapa reflektion om de sociala normerna i dåtid och i nutid. Workshopparna och utforskandet av objekt i de befintliga samlingarna har format grunden för två popup-utställningar, som skapades med ungdomarna.

Projektet har väckt ett intresse hos de som var med och flera andra institutioner har önskat ta del av resultatet i form av en bok eller en illustrerad manual. De metoder vi har använt har baserat sig på teaterns verktyg, på mötet i rummet och nuet. En stor utmaning för oss har varit att kommunicera dessa metoder. Under 2020 har vi som mål att skriva en dokumentation för projektet som kommer att vara illustrerad och ska delas med andra intresserade för att låta fler prova och utveckla metoderna.


Koldioxidteater, scener med unga vuxna i Västmanland utifrån dilemman i vardagslivet.
Koldioxidteater, scener med unga vuxna i Västmanland utifrån dilemman i vardagslivet.VAD?

Länsmuseet fick ansökan ”Klimatteater på Västmanlands Läns museum” beviljad. Vi sökte pengar från  en utlysning som heter Museerna och hållbarhetsmålen. Projektet startar i december 2018 och löper under hela 2019. Det är väldigt roligt att vår satsning på att utveckla museets roll som en plats för reflektion och handling kring vår nutid med utgångspunkt i länets historia också stöds av Formas forskarråd. Det ger oss en unik möjlighet att utveckla vår verksamhet på ett sätt och med ett djup som vi annars inte skulle kunna prioritera. Vi får i detta projekt möjlighet att utveckla metoder för samskapande med unga i länet, med personal från museet, forskare inom områdena interaktion och deltagande design och designers från RISE forskningsinstitut, och Syddanskt Universitet (SDU).VARFÖR?

Om vi på djupet ska kunna utveckla nya sätt att arbeta med museets samlingar och förmedling av kulturarv och engagera unga länsbor i det arbetet behöver vi mer resurser än de vi får via ordinarie budget. Vi behöver strategiskt arbeta med att hitta nya finansieringsformer för olika specialinsatser vi behöver göra och söka finansiering på detta sätt är en väg. Projektet passar väl in med våra prioriteringar de närmaste åren. Det gör att vi kan arbeta mer fördjupat med (minst) två av målen för länsmuseet  i Kulturplanen 2019-2022:

Genomföra ett brett pedagogiskt utvecklingsarbete kring länets historia med fokus på barn och unga. 
Utforska och utveckla hur regionens kulturarv och Västmanlands läns museum kan vara en central aktör för den demokratiska dialogen i regionen.


HUR?
Vi kommer att bjuda in ungdomar för samarbete i detta projekt och det kommer att pågå workshoppar i museet under hela våren 2019, med start i februari.  Projektet fokuserar på ungdomars möjlighet att reflektera över och kritiskt granska sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp, och vi kommer att arbeta med och utveckla spännande deltagande teatermetoder för museer. Dessa workshops kommer att var öppna för alla som är intresserade av att utveckla museipedagogik och insamlandet av berättelser och här finns tillfälle för fler än de som är direkt involverade i projektet att delta! Några föremål från museets befintliga samlingar kommer att vara centrala i projektet för att skapa reflektion om de sociala normerna i dåtid och i nutid. Workshoppar och utforskandet av objekt i de befintliga samlingarna kommer att forma grunden för en popup-utställning, som samskapas med ungdomarna. Den beräknas produceras under sommaren/ hösten 2019. Det är inte säkert att den kommer vara i det fysiska rummet i museet utan den kan också byggas upp på sociala medier. I projektet ingår även att en av ungdomarna anställs som arbetsledare för processen under sommaren samt att ungdomar kan få möjlighet till sommarjobb i projektet via kommunen.