Inventering av Västerås innerstad Foto Västmanlands läns museum

KULTURMILJÖ


Västmanland har ett rikt kulturarv bland annat i form av olika fornlämnings- och bebyggelsemiljöer. På avdelningen Kulturmiljö jobbar byggnads- och bebyggelseantikvarierna. Vi kan mycket om länets kulturmiljöer, det vill säga de platser och byggnader som berättar något om vår historia.

Kulturmiljövården finns som en resurs för hela länet och vår uppgift är att definiera, beskriva, bevara och värna om värdefulla kulturmiljöer. Vi håller föreläsningar, guidningar och kurser samtidigt som vi också utför uppdrag åt kommuner, organisationer och privatpersoner.

Observera att vi under perioder har större efterfrågan på våra tjänster än vad vi har resurser för att utföra men behöver du stöd eller rådgivning inom våra frågor är du välkommen att höra av dig.

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med personalen på Kulturmiljö hittar du deras kontaktuppgifter här​

 Kulturmiljö
Bebyggelseantikvarie ute på inventering Foto: Västmanlands läns museum

Byggnadsantikvarie ute i fält  Foto Västmanlands läns museumDet här gör vi

Antikvarisk medverkan

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med antikvarisk medverkan vid bidragsärenden och ändringar av byggnadsminnen och kyrkor med mera. Vår roll innebär att vi följer projektet kontinuerligt och dokumenterar arbetet före, under och efter slutförandet.

Antikvarisk förundersökning

En antikvarisk förundersökning kan behövas vid renovering eller ändring av en byggnad, framtagande av ny detaljplan med mera. Förundersökningen kartlägger byggnadens historia, dess förändring över tid och beskriver hur väl bevarad den är i dag. Den kan även innehålla råd om hur byggnadens värden kan tas tillvara. En antikvarisk förundersökning utförs med fördel tidigt i ett projekt så hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden följer processen.

Byggnadsvårdsrådgivning

Vi ger råd och tips om hur du kan restaurera ditt hus med material och metoder som passar huset. Byggnadsvård handlar nämligen inte bara om att bevara gammalt – det handlar i hög grad om en hållbar och energimedveten hushållning av resurser. Vid om- och tillbyggnader som kräver bygglov kan länsmuseet ge råd utifrån det kulturhistoriska perspektivet.

Kulturmiljöprogram

I våra arbetsuppgifter ingår även kulturhistorisk dokumentation, utredning och analys. Under vår-, sommar och höstperioder är vi ute och inventerar bebyggelse för att uppdatera kommunernas kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i en kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.

Vård- och underhållsplaner

I ett vårdprogram anger vi mål och riktlinjer för en långsiktig skötsel av byggnader och bebyggelsemiljöer. Det fungerar som ett stöd vid framtida vård och underhåll och ger fastighetsägare möjlighet att i god tid planera för kommande åtgärder.

Kulturhistorisk utredning/ miljökonsekvensanalyser

I samband med exploateringsprojekt och detaljplanearbeten gör vi kulturhistoriska utredningar och miljökonsekvensanalyser av specifika bebyggelsemiljöer. Syftet med utredningarna är att beskriva bebyggelsemiljöns kulturvärden och utvärdera den planerade exploateringens inverkan på kulturmiljön.

Planer och bygglov

I kommunens fysiska planering kan länsmuseet föra fram de antikvariska intressena. Vi kommer gärna in tidigt i planprocessen för att kunna bidra till att kulturmiljön ses som en resurs i ett områdes utveckling. 

I samband med bygglovsprövning kan kommunen behöva ett utlåtande om en byggnads kulturhistoriska värde samt hur den aktuella åtgärden påverkar värdet.

Kyrkor och kyrkogårdar

Kyrkor och kyrkogårdar är en mycket betydelsefull del av kulturarvet. Alla kyrkor som byggts före 1940 och vissa andra särskilt utpekade kyrkobyggnader är skyddade genom Kulturmiljölagen. Det innebär att åtgärder på kyrkan kräver tillstånd från Länsstyrelsen i Västmanlands län och att en antikvarisk expert ska anlitas som kan se till att villkoren i tillståndet följs. 

Kyrkogårdar skyddas genom Kulturmiljölagen samtidigt som de är i bruk och under ständig förändring. Genom inventering av kyrkogårdar identifieras dess kulturhistoriska värden och karaktär, en viktig grund för råd och riktlinjer inför framtida användning och skötsel.


Inventering av kyrkor Foto Västmanlands läns museum