OM OSSI Västmanlands län finns museer med olika inriktning, uppdrag och omfattning. De drivs som regionala, kommunala, föreningsdrivna eller privata. 

Västmanlands läns museum är ett kulturhistoriskt museum som drivs i förvaltning av Region Västmanland och är det enda museet som har hela länet som verksamhets- och ansvarsområde. Övergripande ska länsmuseet bidra till ett livskraftigt kulturliv i hela länet, aktivt medverka i samhällsutvecklingen och bidra till en hållbar regional utveckling. Uppdraget för Västmanlands läns museum är att fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden. Med människan i centrum ska länsmuseet främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Museets insatser är omfattande och riktar sig till alla invånare, med barn och unga som prioriterade målgrupper. Uppgiften är att vara en resurs för länets tio kommuner och bidra till att skapa nya sammanhang, knyta ihop idéer och initiativ samt göra historien synlig i sin rätta miljö. Arbetet i hela länet innebär samverkan med kommuner, föreningar, kulturskapare, lokala entreprenörer och andra aktörer. Museet ska delta i den fortsatta utvecklingen av arbetsformerna inom Ekomuseum Bergslagen, där arbetet bedrivs i samarbete mellan kommuner, föreningar, ideell verksamhet och professionella.

Västmanlands läns museum ska vara en obunden arena för demokrati där möjligheter ska finnas att föra dialog, reflektera och debattera. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad, tillgänglig och bejaka kulturell mångfald samt inbjuda till delaktighet, medskapande, kreativitet och kulturell förnyelse. Aktiviteter ska syfta till att öka ungas inflytande och medverkan. Verksamheten ska vara tillgänglig såväl fysiskt som innehållsmässigt. Behoven hos personer med olika former funktionsvariation ska vara väl tillgodosedda i verksamheten.

Kulturmiljöarbetet inom Länsmuseet bedrivs i bred samverkan med länsstyrelsen, länets kommuner, civilsamhället och enskilda fastighetsägare. De nationella målen för kulturmiljöarbetet utgör utgångspunkt för länsmuseets arbete inom kulturmiljöområdet.

De nationella målen för kulturmiljöarbetet är:
 • ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas
 • människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön
 • ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser
 • en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen
 
Länsmuseet har under flera år framgångsrikt arbetat med kulturmiljövårdsarbetet i länets kommuner. Genom trepartssamverkan (länsmuseet, länsstyrelsen och kommunen) tas nya kunskapsunderlag fram i länets kommuner, som ska resultera i upprättandet av nya kulturmiljöprogram för varje kommun.

Med utgångspunkt i de nationella kulturmiljöpolitiska målen pågår ett arbete tillsammans (kommuner, regionen, svenska kyrkan, museer, arkiv, hembygdsförbund, föreningsliv, länsbildningsförbund och studieförbund) med att ta fram en gemensam kulturarvsstrategi. Det kommer att vara ett övergripande inriktningsdokument som alla regionala kulturarvsaktörer kan ställa sig bakom.

Länsmuseets lokaler för basutställningar, tillfälliga utställningar, pedagogik och möten samt arkiv och bibliotek finns på Karlsgatan 2 i Västerås. I Västra fabriken i Hallstahammar ligger WestmannaArvet med museets föremålsdepå och fotonegativarkiv, vård- och registreringslokaler samt verkstäder.

Länsmuseet arbetar med utveckling av den digitala infrastrukturen för att skapa ett prioriterat, effektivt och kvalitetssäkrat handhavande samt en säker och hållbar lagring av digital information. Detta arbete är en förutsättning för att göra museets samlingar tillgängliga. Det gäller föremål, kartor och ritningar, arkivhandlingar, fotografiskt material och film.

Länsmuseet delar lokalerna på Karlsgatan 2 med Västerås konstmuseum. Därigenom uppstår naturliga samarbeten mellan museerna och det utvecklas en gemensam mötesplats och kulturscen för konst och kulturarv i länet och staden.

Under 2015-2018 har det pågått ett utvecklingsarbete med att ta fram en gemensam Webbportal, www.kulturarvvastmanland. Webbportalen ska genom samverkan och delaktighet främja att ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas. Arbetet med och finansieringen av portalen är en gemensam angelägenhet för regionen och länets kommuner. Arbetet genomförs i samverkan med ABM-aktörerna (arkiv, bibliotek och museer) i länet.

Västmanlands läns museums prioriteringar 2019-2022
 • Genomföra ett brett pedagogiskt utvecklingsarbete kring länets historia med fokus på barn och unga.
 • Utveckla samarbete, nätverk och ökad dialog med länets kulturinstitutioner, museer och andra verksamheter inom musei- och kulturarvsområdet.
 • Utveckla och stärka Karlsgatan 2 som mötesplats och kulturscen för konst och kulturarv för länet och staden tillsammans med Västerås Konstmuseum.
 • Utveckla www.kulturarvvastmanland - kulturarvsportalen för Västmanland genom ett ökat nätverksarbete mellan regionen, kommunerna, hembygdsrörelsen och andra aktörer.
 • Utforska och utveckla hur regionens kulturarv och Västmanlands läns museum kan vara en central aktör för den demokratiska dialogen i regionen.
 • Utveckla en strategi och en handlingsplan för hållbar och effektiv digitalisering av verksamheten vid Västmanlands Läns museum.
 • Fortsätta att utveckla kulturmiljövårdsarbetet i länets kommuner i samverkansprojekt med länsstyrelsen och respektive kommun.
 • Ta fram en gemensam kulturarvsstrategi tillsammans med länsstyrelsen och länets regionala kulturarvsaktörer.

 Här kan du läsa mer om organisationen inom Region Västmanland