När då var nu forntidens folk och fä


Projekt woof


Västmanlands läns museum förvaltar långt fler antal föremål än vad som syns i de publika utställningarna och sammanhangen. I föremålsmagasinet, WestmannaArvet, finns både arkeologiska och kulturhistoriska föremål som förvaras i klimatanpassade magasin.  I början av 2021 startade ett tvåårigt projekt vid Västmanlands läns museum med ett fokus på den arkeologiska samlingen.

om projektet


Projektet WestmannaArvets oregistrerade osteologiska fyndmaterial (WOOF) utgår från Västmanlands läns museum och sker i samverkan med Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL) vid Stockholms universitet och Länsstyrelsen Västmanland. Projektet går i linje med museets ledord vilka är samla, vårda, bevara och tillgängliggöra. För att kunna utföra vårt uppdrag förutsätter det att vi första hand har en god överblick av samlingarna för att kunna vårda och bevara, för att sedan i andra hand kunna tillgängliggöra och förmedla samlingarna.

Projektet, som är uppdelat i tre etapper, kommer inledningsvis att ordna ett osteologiskt material som är i behov av både ompackning (etapp 1) och registrering (etapp 2). Detta med målet att kunna tillgängliggöra och förmedla (etapp 3) ytterligare en del av vårt gemensamma kulturarv, men också för att utvärdera forskningspotentialen och fylla kunskapsluckor genom samverkan i flera steg och nivåer.

Hösten 2021


Under hösten 2021 avslutades etapp 1. Fem studenter från OFL arbetade, under sin yrkespraktik, med ett osteologiskt material från Åsen, Kolbäck. Detta är ett gravfält från äldre järnåldern som grävdes ut under 1962-1963 och 1968-1970 där enbart föremålen som hittades är registrerade sen tidigare.

Under hösten 2021 avslutades etapp 1. Fem studenter från OFL arbetade, under sin yrkespraktik, med ett osteologiskt material från Åsen, Kolbäck. Detta är ett gravfält från äldre järnåldern som grävdes ut under 1962-1963 och 1968-1970 där enbart föremålen som hittades är registrerade sen tidigare.

Studenterna ompackade och registrerade benmaterialet, som bestod av både brända och obrända ben, och valde ut åtta gravar för en djupare osteologisk analys. De brända benen var välbevarade och kunde i flera fall ge en indikation på ålder och kön. Det obrända materialet var i sämre skick och kunde enbart bedömas utifrån bevarade tänder och ett fåtal djurben. Resultaten visar att det finns goda möjligheter att fortsätta fördjupa sig i materialet både genom att se på den arkeologiska kontexten men också genom laborativa analyser på exempelvis de tänder som var välbevarade.

Studenterna har med sitt arbete tillgängliggjort materialet inom ramarna för första etappen och även påbörjat den andra etappen som innefattar registrering och dokumentation. Studenterna lade därmed grunden för den framtida förmedlingen.

Genom arbetet blev studenterna medskapare i projektet. De bidrar också till att vi får en god inblick i ett specifikt geografiskt läge och tidsålder. Vi utvärderar och utvecklar löpande arbetsformen och processen som blir applicerbara på liknande material och ger oss förutsättningar för en mer levande samling och ett fortsatt arbete för fördjupning.

DET KOMMER mer


Vi kommer att fortsätta att uppdatera hemsidan vid avslutande och kommande etapper, och ger även lägesrapporter kontinuerligt på sociala medier under #projektWOOF som studenterna från OFL bidragit till.

Framöver kommer både det osteologiska materialet och arkeologiska fynden från Åsen, Kolbäck vara sökbara för allmänhet och forskare på Digitaltmuseum, och förhoppningsvis kommer vi att kunna visa upp resultat på ytterligare plattformar.

 

Kontaktperson för projektet


Ida Andersson, 021-17 68 41, ida.m.andersson@regionvastmanland.se