Rapporter KULTURMILJÖHär presenteras ett urval av de rapporter som producerats av museets byggnadsantikvarier sorterat på år. Söker du någon särskild rapport, t ex från ett visst område, kan du kontakta vårt arkiv. Där finns det fullständiga rapportregistret men även mycket annat, som litteratur och fotografier.


2020:B8 - Antikvarisk medverkan Karmansbo vattenränna
2020:B7 - Antikvarisk medverkan Storstugan Gammelgården Västerfärnebo

2020:B6 
- Ruinvård vid Trummelsbergs bruk
2020:B5 - Antikvarisk medverkan Nibbarsbo 1.7 Malma spira
2020:B4 - Antikvarisk utredning Balder 8 & 14

2020:B2 - Hedensbergs herrgård
2020:B3 - Bultlokalen Fasadrenovering
2020:B1 Persboskolan - utredning av kulturhistoriska värden

Ekbacken 2.3 - Antikvarisk förundersökning
Rapport riksintresset Västerås stad - reviderad
Lienshyttan - åtgärdsförslag 2019

Katarina 1- Restaureringsåtgärder på byggnadsminne
2018 B2 Dingtuna stationshus - målning av plåttak
2018 Barkarö kulturmiljöutredning rapport
2018 Hermod 11 antikvarisk förundersökning
Arboga Heliga Trefaldighets kyrka- inventering av kulturhistoriska värden
Badelunda kyrka- inventering av kulturhistoriska värden
Bäckbykyrkan del 1- inventering av kulturhistoriska värden
Bäckbykyrkan del 2- inventering av kulturhistoriska värden
Gideonsbergskyrkan del 1 - inventering av kulturhistoriska värden
Gideonsbergskyrkan del 2- inventering av kulturhistoriska värden
Gideonsbergskyrkan del 3- inventering av kulturhistoriska värden
Kolsva brukskyrka del 1- inventering av kulturhistoriska värden
Kolsva brukskyrka del 2- inventering av kulturhistoriska värden
Mikaeligården del 4- inventering av kulturhistoriska värden
Mikaelikyrkan del 1- inventering av kulturhistoriska värden
Mikaelikyrkan del 2- inventering av kulturhistoriska värden
Mikaelikyrkan del 3- inventering av kulturhistoriska värden
Norrby kyrka- inventering av kulturhistoriska värden
Skinnskattebergs kyrka- inventering av kulturhistoriska värden
St Lars kyrka del 1- inventering av kulturhistoriska värden
St Lars kyrka del 2- inventering av kulturhistoriska värden
Sura nya kyrka- inventering av kulturhistoriska värden
Tomaskyrkan del 1- inventering av kulturhistoriska värden
Tomaskyrkan del 2- inventering av kulturhistoriska värden
Tomaskyrkan del 3- inventering av kulturhistoriska värden
Tomaskyrkan del 4- inventering av kulturhistoriska värden
Viksängskyrkan- inventering av kulturhistoriska värden
Virsbo del 1- inventering av kulturhistoriska värden
Virsbo del 2- inventering av kulturhistoriska värden

2017 Kolarhagen - Kulturhistorisk utredning
2017 B4 Sankt Nicolai kyrka - restaureringsåtgärder på stiglucka, grindstolpar och kyrkogårdsmur
2017 B3 Karmansbo smedja - omläggning av tak
2017 Sala sjukhus - antikvarisk förundersökning
2017 Hangarbyggnad 101 Hässlö - utredning av kulturhistoriska värden
2017 Märta 22
2017 Kv Löparen 6, 7 och 9
2017 Djäkneberget
2017 Vanahem 1

2016 B2 Skinnskattebergs herrgård -  brandåtgärder
2016 B10 Röda Längan - ombyggnation
2016 B9 Säterbo kyrka - renovering av fasad och lanternin
2016 B7 Biskopsgården - takomläggning
2016 B6 Nyströmska gården - utvändig renovering
2016 B8 Trefaldighetskyrkan - åtgärder av tätskikt på källarvägg
2016 B5 Kungsängen - ett modernistiskt brukssamhälle
2016 Kvicksund - analys av kulturhistoriska värden
2016 B3 Södra Björnön - dokumentation inför rivning ASEAs stugby
2016 B1 Eriksbergs kvarn - omläggning av tak, lagning av tak i kvarnkammare samt fönster

2015 B4 Sura kyrkogård - kulturhistorisk inventering av gravvårdar
2015 B6 Virsbo kyrkogård - kulturhistorisk inventering av gravvårdar
2015 B5 Ramnäs kyrkogård - kulturhistorisk inventering av gravvårdar
2015 B8 Karmansbo vattenhjul - rekonstruktion av vattenhjul IV
2015 B1 Röda längan - antikvarisk dokumentaion och konsekvensanalys inför ombyggnad
2015 B3 Råby-Rekarne kyrkogård - kulturhistorisk inventering av gravvårdar
2015 B2 Tumbo kyrkogård - kulturhistorisk inventering av gravvårdar
2015 B7 Götlunda kyrka - omläggning av spåntak samt målning av panel

2014 B12 Huddunge by - åtgärdsprogram för ekonomibyggnader
2014 B11 Lorichs gravkor - utvändig restaurering
2014 B10 Örnsköldska gravkoret - renovering av plåttak
2014 B5 Gropgården 3-5 - kulturhistorisk värdering och analys
2014 B9 Medåker kyrka - restaurering av fasad, torn och stentrappa
2014 B7 Kalla 3 -restaurering av fönster etapp 3
2014 B6 Kalla 3  - restaurering av fönster etapp 2
2014 B4 Kungsgården 3 - upptagning av port i sophus
2014 B3 Kungsgården 3 - tillbyggnad gårdshus
2014 B2 Hakspelet i Bastnäs - reparation av stomme och takkonstuktion mm
2014 B1 Götlunda sockenmagasin - omläggning av spåntak

2013 BK Piren - byggnadsminnesutredning
2013 B39 Skinnskattebergs herrgård - renovering av tak och fasad
2013 B39 Biskopens stallar - omläggning av tak samt reparationer av timmerstomme
2013 B37 Möklinta kyrkogård - kulturhistorisk invetnering av gravvårdar
2013 B27 Rivningsdokumentation kalklinbanan
2013 B36 Tidö slott - ommålning av plåttak
2013 B35 Ramnäs bruk - restaurering av tegeltak på svinhus och sträckprovshus
2013 B34 Heliga Trefaldighetskyrkan - målning av skeppstak och tjärstrykning av torntak
2013 B33 Västerås slott - installation av ny hiss i västra trapphuset
2013 B32 Höjen 3.24 - restaurering av storsten på Meken
2013 B31 Fläckebo kyrka - renovering av kyrkogårdsmur och fönsterluckor
2013 B30 Gunnilbo kyrka - plåttak, putsfasader och fönster
2013 B29  Västerås slott - hyresgästanpassning för Café mm
2013 B28 Kolhuset i Virsbo - omläggning och reparation av tak
2013 Skultuna - analys av kulturhistoriska värden
2013 B10 Pamela 1 - renovering av skiffertak
2013 B21 Arboga Museum - tillgänglighetsanpassning av stensalen
2013 B20 Katarina 1 - renovering av takkonstruktion och stomme
2013 B25 Nyhyttan 2.1 - takbyte på ladugård
2013 B26 Hemmet 1.1  - restaurering av murstock i medja
2013 B22 Harkie 2.89 - restaureringsåtgärder på ladugård och loge
2013 B23 Harkie 2.89 - restaurering av visthusbod
2013 B24 Fläckebo-Smedsbo 1.9 - restaurering av magasin
2013 B14 Skultuna prästgård 1.2 - restaurering av tak på lada
2013 B13 Sensta 1.5 - restaurering av loftbod och loge
2013 B19 Grönö 1.1 - restaureringsåtgärder på herrskapsdass och ängslada
2013 B18 Hogsta 1.1 - restaureringsåtgärder på ladugård
2013 B17 Torpa prästgård 3.3 - omläggning av tak på ladugård
2013 B15 Västerlundby 4.1 - omläggning av tar på loftbod
2013 B16 Stabäck 2.131 omläggning av tak på ladugård
2013 B12 Österbo 1.38 - restaurering av smedja och jordkällare
2013 B11 Malma Spira - byte av rökrör
2013 B8 Hed kyrka - klimatförbättrande åtgärder
2013 B7 Västerfärnebo Gammelgård - restaureringsåtgärder
2013 B2 Fullerö 1.1 - målning av omlagt plåttak östra flygeln
2013 B6 Tvättstugan i Krampen - upprustning och renovering
2013 B1 Tibble 3.3 - restaurering av rustbod
2013 B5 Kalla 3 - restaurering av fönster etapp 1
2013 B4 Valsta säteri - restaurering av den södra skorstenen
2013 B3 Himmeta missionshus - restaurering av fönster
2013 Lögarängsbadet - byggnadsminnesutredning

2012 B30 Västerås slott - hyresgästanpassning av plan 4
2012 B31 Västerås slott - hyresgästanpassning av slottets nordvästra hörn
2012 B25 Nyhyttan 2.1 - byte av yttertak
2012 B26 Racksätter 3.6 - takomläggning av mjölk- och vedbod
2012 B28 Norr Salbo 2.26 - restaurering av loftbod
2012 B27 Sensta 1.5 - upprustning av timmerstomme på smedja
2012 B14 Jäder bruk Ökna 1.15 - omläggning av tak och stomme på kollada
2012 B1 Badelunda kyrkskola - åtgärder av tak
2012 B2 Norr Salbo bro - upprustning av körbana, stålbalkar och träkistor
2012 B7 Gästis i Kolbäck - Kulturhistorisk dokumentation, inventering och värdering
2012 B24 Hogsta 1.1 - restaurering av magasin
2012 B20 Nordanberg 2.2, 2.8 - restaurering av smedja
2012 B22 Nickebo 2.13- restaurering av uthus
2012 B23 Holmsta 1.9 - restaurering av loftbod
2012 B21 Hogsta 1.1 - restaurering av loge
2012 B29 Dingtuna-Tuna 1.18 - restaurering av fodermagasin
2012 B19 Spaboda 1.19 - restaurering av loge
2012 B18 Hallstahammar centrum - dokumentation och kulturhistorisk värdering
2012 B8 Kila kyrka - fasadrestaurering
2012 B9 Björskogs, Kungs Barkarö och Torpa kyrkor - fasadrestaureringar
2012 B16 Karmansbo smedja - restaurering av vattenränna
2012 B5 Hed kyrka - omläggning av tak
2012 B6 Hed kyrka - renovering av fönster
2012 B15 Skinnskattebergs järnvägsstaion - utvändig renovering och tak över balkong
2012 B11 Kungsgården - fasadrestaurering av gårdshuset
2012 B10 Kungsgården - monterings av ventilationsanläggning
2012 B3 Skogslundsskolan - dokumentation och kulturhistoriskt värdering
2012 B13 Dingtuna fd stationshus - omläggning av tak
2012 B12 Söderhammar - omläggning av tak
2012 B4 Vita magasinet - återställande av bjälklag och renovering av fuktskada

2011 B1 Hedensbergs gård - rivning av väggar på vind
2011 B3 Kungsgården - restaureringsåtgärder i sadelkammaren
2011 B4 Strömsholms kanal - montering av uppstigningsanordningar, dammluckor
2011 B5 Västerfärnebo gammelgård - restaurering av tak på loge
2011 B6 Munktorps prästgård - åtgärder stuprör samt byte av vattbräda
2011 B7 Strömsholm 8.2 Sofielund - dokumentation inför ombyggnad till bostäder
2011 B8 Skogsta 3.9 - konservering av innertak
2011 B9 Hallstahammar Folkets park - kulturhistorisk utredning och dokumentation
2011 B10 Kungsgården - vård- och underhållsplan
2011 B11 Fläckebo kyrka - renovering av fasad och fönster
2011 B12 Fläckebo kyrka - anläggande av askurnlund
2011 B13 Fläckebo kyrka - borttagande av bänkar och ordnande av dopplats
2011 B14 Fullerö säteri - målning av tak på corps de logi
2011 B15 Oljeön - renovering av byggnader
2011 B16 Västerfärnebo kyrkogård - anläggande av askurnlund
2011 B17  Västerås slott - byggnadsåtgärder på plan 3, norra längan
2011 B18 Västerås slott - ombyggnad i kärntornet

2010 B2 Västervåla hembygdsgård _ restaurering av tak på kaplansboden
2010 B3 Barkarö - omläggning av vasstak
2010 B4 Tärna kyrka - montering av krucifix
2010 B5 Kristina 4.54 Stora_Skuggan - konservering av tak- och väggmålningar
2010 B6 Märta 22 - restaurering av gatufasad på arbetarföreningens hus
2010 B7 Haraker -rödfärgning av bodlänga
2010 B8 Fläckebo kyrka - restaurering av tornkors
2010 B9 Svenby 2.5 - takomläggning på stall
2010 B10 Ytterskälby - timmerlagningar och takarbeten
2010 B11 Muren 2.1 - restaurering av magasin
2010 B12 Muren 2.1 - restaurering av smedja
2010 B13 Virsbo 4.6 - takomläggning  på härbre
2010 B14 Tulinge 2.1 - upprustning av ladugård
2010 B15 Grömsta smedja - renovering av fönster
2010 B16 Färnebo Ösby 9.1 - renovering av stomme, byte av tak
2010 B17 Kedjebo 1.20 - restaurering av smedja
2010 B18 Skogsta 3.9 - byte av timmer på stall
2010 B19 Grömsta bagarstuga - renovering av fönster
2010 B20 Skogsta 3.9 - byte av rötskadat timmer på ved- och snickarbod
2010 B21 Kungsåra hembygdsförenings fornstuga - omläggning av tak
2010 B22 Kumla hembygdsgård - rödfärgning av fasad, restaurering av fönster
2010 B23 Kungsgården 3 - inredning av vindsvåning
2010 B25 Strömsholms slott stenköket - ombyggnad etapp 2
2010 B26 Sura nya kyrka - montering av nytt åskskydd, vattenledning samt fasadarbeten

2009 B2 Eldsboda 1.157 - restaurering av lilla herrgården
2009 B3 Almen 2 - restaurering av fasad samt återställande av putsdetaljer
2009 B4 Bråfors kulturreservat - säkring av Petterssons loge
2009 B5 Kungsgården uthus - restaureringsåtgärder
2009 B6 Strömsholms slott - omläggning av ekparkettgolv i audiensrummet
2009 B7 Strömsholms slott stenköket - ombyggnation etapp 1
2009 B8 Ängsö slott - installation av bergvärme vid stora flygeln och brygghusflygeln

2008 B2 Strömsholms ridskola - anläggande av parkering vid tågbanan
2008 B4 Säterbo kyrka - omläggning av stenmur
2008 B11 Strömsholm - uppförande av miljöstation
2008 B13 Västra Skedvi kyrka - reparation och målning av tak
2008 B14 Skerike kyrka - installation av larm
2008 B20 Rytterne kyrka - ny textilförvaring
2008 B21 Fläckebo kyrka - omläggning av golv
2008 B23 Västerkvarns kraftstation - takomläggning
2008 B24 Sura nya kyrka - installation av textilförvaring och nytt brandlarm
2008 B25 Turbinhuset - målningsarbeten
2008 B26 Norrmanska gården - ommålning av fasad fönster
2008 B27 Munktorps prästgård - lagning och omputsning av grund
2008 B31 Fullerö säteri - renovering av såg- och kvarnbyggnad
2008 B32 Norrmanska gården - rivning och nybyggnation av bardisk
2008 B33 Ängsö slott - restaurering av stapp och puts på östra flygeln

2007 B6 Skerike kyrka  - takomläggning
2007 B13 Jädersbruks kraftstation - renoveringsåtgärder

2006 B2 Berge 1.13 - restaurering av jordkällare
2006 B3 Fullerö säteri - restaurering av hönshus
2006 B4 Godby 6.3 - restaurering av magasin
2006 B5 Häggesta 1.1- restaurering av mejeri
2006 B6 Strömsholms slott - ny utrymmningtrappa

2005 B14 Köpings Mekaniska Verkstad - fasad- och fönsterrenovering